Innsats for å overholde RoHS direktivet

Omron er et miljøbevisst selskap. Av den grunn, og for å tilfredsstille kravene til våre kunder gjennomfører vi alle tiltak for å sikre etterlevelse av RoHS direktivet. Men allerede i begynnelsen av 2006, før den første versjonen av RoHS trådte i kraft har alle våre produktlinjer og nyutviklede produkter blitt produsert i samsvar med RoHS.

RoHS direktiv

RoHS refererer til direktiv 2011/65/EU av europaparlament og rådet av 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer elektrisk og elektronsk utstyr (omarbeiding).

Direktivet forbyr salg av nytt elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder mer enn de tillatte nivåer av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, PBB (polybromerte bifenyler) eller PBDE (polybromerte difenyleter).    

Målsettinger

Formålet med dette direktivet er å tilnærme seg de lover medlemsstatene har av restriksjoner på bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Samt for å bidra til å beskytte menneskers helse og miljømessig gjenvinning og deponerig av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.