Funksjoner

Én programvare for automatiseringssystemet ditt

Programvaren CX-One gjør brukerne i stand til å bygge, konfigurere og programmere en rekke enheter som f.eks. PLS-er, HMI-er og bevegelseskontrollsystemer i tillegg til nettverk, ved hjelp av bare én programvare med én installering og ett lisensnummer. Dette reduserer kompleksiteten til konfigurasjonen drastisk, og gjør at automatiseringssystemer kan programmeres eller konfigureres med minimal opplæring.

  • Én programvare som gir støtte til programmering av PLSer + operatørpaneler, nettverk, motorstyringer, regulering og switching og sensorer
  • Standard utseende for konfigurering av alle komponenter
  • Én installering og ett lisensnummer for all programvare
  • Gjennom web-registrering får du gratis oppgradering, gratis biblioteker og finner FAQ (ofte stilte spørsmål) og hjelp

Strukturer og matriser

V4_Structures & Arrays.jpg

Opprett avanserte programmer med datablokker av identiske datatyper (matriser), eller forskjellige datatyper (strukturer). Du kan enkelt gå til medlemssymboler av den nye brukerdefinerte typen fra programmet. Symboloppretting går raskere ettersom minneforbindelsen og -administrasjonen skjer automatisk, og du kan enkelt overvåke alle symboler i "Watch Window" ved å bruke navnene deres. Det å bruke strukturer og matriser som inn/ut-variabler for en funksjonsblokk gir enkel overføring av mange parametere i et regelmessig oppsett. Denne regelmessigheten og det klare datahierarkiet kan forbedre lesbarheten i programmet under utvikling og vedlikehold. For de mest komplekse programdataene kan selv kapslede strukturer, strukturermatriser og strukturer med matriseelementer brukes.

Timere og tellere

V4_Timers & Counters.jpg

Spesielle datatyper for TIMER-symboler (nedtelling) og TELLER-symboler (telling oppover) forenkler bruken av timere/tellere i ladderprogrammer siden trinn for å tilbakestille og sjekke dem bare får tilgang via navnene. Når de brukes med Auto Allocation-funksjonen, kan du bare definere et symbol av typen TIMER eller TELLER uten å bekymre deg for hvor de er lagret. Det betyr null vedlikehold for å fjerne adressene når et program som vokser eller består av trinn, kopieres til et nytt prosjekt. Matriser for timere og tellere støttes også.

Smart innlegging

V4_Smart Input.jpg

En ny og smartere måte å legge inn programmer på med færre tastetrykk, som fører til raskere programmering. Intuitive vinduer, symbolsøking og verktøytips betyr at færre feil og skrivefeil må rettes opp under igangkjøringen. Når du skriver instruksjoner eller symbolnavn, viser en leser med prediktiv tekst mulige treff som enkelt kan klikkes på eller velges. Symboladresser for neste In- og Output blir lagt til automatisk for å gjøre opprettingen av nye programmer raskere, og en spesiell funksjon for å kopiere / lime inn gjør det mulig å foreta raske fordoblinger med sekvensielle adresser. Ingen behov for manuell tegning eller trinntilkoblinger, siden dette fylles inn automatisk – til og med for mer komplekse operasjoner som like parallellkontakter (OR) eller aktivering av funksjonsblokker. Dette gjør programmeringen smartere, raskere og mer intuitiv.

Oppsettsveiviser for EtherNetIP

EtherNetIP setup wizard.jpg

EIP-oppsettsveiviser gjør det enkelt og raskt å sette opp nettverkssymboler til kontrollere for kontrollerdatakoblinger ved å importere symboler fra CX-Programmer.

Bekreftelse av posisjonskontroll

V4_Position Control Verification.jpg

Tidlig bekreftelse av posisjonskontrollfunksjonen kan vise grafer for posisjoner og hastigheter kontra tid og bekrefte handlingen før overføringen. Bevegelser for opptil fire akser per oppgave kan bekreftes:  

  • som alle akser
  • interpolering av én/to akser
  • pulsutgangsinstruksjoner

Spesifikasjoner & Bestillingsinfo

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Indikatorer

CX-Designer

CX-Designer2.jpg
CX-Designer brukes til å opprette skjermdata for programmerbare terminaler i NS-serien. CX-Designer kan også kontrollere funksjonen til de opprettede skjermdataene på datamaskinen. CX-Designer muliggjør en effektiv utviklingsprosess for skjermopprettelse, simulering og iverksetting av prosjekter. Brukere kan utvikle skjermer mer effektivt med brukervennlig støtteprogramvare. CX-Designer har omtrent 1000 standardfunksjonsobjekter med tilknyttet grafikk og avanserte funksjoner, så til og med førstegangsbrukere kan enkelt opprette skjermer ved å sette sammen funksjonsobjekter i en skjerm.

CX-Integrator

CX-Integrator2.jpg
CX-Integrator er hovedprogramvaren for konfigurering for CX-One. Den gjør det mulig å utføre mange oppgaver på en enkel måte, for eksempel å overvåke tilkoblingsstatusen for ulike nettverk, angi parametere og diagnostisere nettverk.

CX-Motion

CX-Motion
CX-Motion kan brukes til å opprette, redigere og skrive ut de forskjellige parameterne, posisjonsdataene og motion-kontrollprogrammene (G-kode) som kreves for å operere motion-kontrollere, overføre dataene til motion-kontrollenhetene og overvåke driften av motion-kontrollenhetene. Øk produktiviteten i hvert trinn av motion-kontrollprosessen, fra utvikling av motion-kontrollprogrammet til systemdrift.

CX-Motion MCH

CX-Motion.jpg
Programmer avanserte motion-applikasjoner ved hjelp av motion-kontrollenhetene CS1W-MCH71 og CJ1W-MCH71, og angi systemparametere, posisjonsdata, motion-oppgaveprogrammer og CAM-data.

CX-Motion NCF

CX-Motion NCF
Opprett motion-løsninger punkt-til-punkt raskt ved hjelp av denne integrerte konfigureringsprogramvaren for Mechatrolink II-baserte systemer.

CX-Motion Pro

CX-MotionPro.jpg
CX-Motion Pro gjør motion-kontrollprogrammeringen din tydelig, enkel og rask.

CX-Position

CX-Position
CX-Position forenkler alle sidene ved posisjonskontroll, fra oppretting/redigering av data som brukes i posisjonskontrollenheter (NC-enheter), til kommunikasjon online og driftsovervåking. Programvaren har funksjoner som kan forbedre produktiviteten, for eksempel automatisk generering av prosjektdata og gjenbruk av eksisterende data.

CX-Process

CX-ProcessTool.jpg
CX-Process forenkler alle aspekter av sløyfekontroll, fra å opprette/overføre funksjonsblokker til å kjøre kortene/enhetene og feilsøke (tuning av PID-parametere osv.) driften. Funksjonsblokkprogrammer kan enkelt opprettes ved å lime inn funksjonsblokker i vinduet og lage programvarekoblinger med musen.

CX-Programmer

CX-Programmer v9.1.jpg
CX-Programmer gir én felles PLS-programvareplattform for alle typer PLS-kontrollere fra Omron – fra mikro-PLSer opp til dupleksprosessorsystemer. Den tilrettelegger for enkel konvertering og gjenbruk av PLS-kode mellom forskjellige PLS-typer og fullstendig gjenbruk av kontrollprogrammer som er opprettet av PLS-programmeringsprogramvare av eldre generasjon.

CX-Protocol

CX-Protocol2.jpg
Oppretter datakommunikasjonsprosedyrer (protokollmakroer) for utveksling av data mellom standard seriekomponenter og PLSen ved hjelp av en seriekommunikasjonsenhet eller et kort.

CX-Sensor

cxsensor.jpg
CX-Sensor muliggjør konfigurering og overvåking av Omrons ZX-serie av sensorer via en rekke brukervennlige displayer. Med grafdialogen kan utdataene fra flere sensorer gjennomgås og sammenlignes samtidig, slik at kompliserte prosesser kan konfigureres. Programvaren inkluderer også en driver som gir tilgang til sensordata via en seriell kontrollenhet (SCU) fra Omron og fra andre Omron-applikasjoner, for eksempel CX-Supervisor. Ved hjelp av Omrons CX-Server OPC-applikasjon er det til og med mulig å overvåke sensordata i sanntid fra Microsoft Excel.

CX-Simulator

CX-Simulator2.jpg
Ved å simulere driften av en PLS i CS/CJ-serien med en virtuell PLS på datamaskinen, kan du få et feilsøkingsmiljø som er ekvivalent med det faktiske PLS-systemmiljøet. CX-Simulator gjør det mulig å evaluere programfunksjon, kontrollere syklustiden og redusere feilsøkingstiden før det faktiske utstyret settes sammen.

Network Configurator for EtherNetIP

NetworkConfigurator.jpg
Network Configurator for EtherNet/IP gjør det mulig å gjennomføre konfigurasjon av EtherNet/IP-enheter og -kontrollere av kontrollerdatakoblinger.
Nedlastninger

Brosjyre

Vis alle brosjyre

Manualer

Vis alle manualer

Programvareverktøy

download

CX-One TRIAL Programvare

en ZIP 3,9 kB
o

Vennligst eller få direkte tilgang til å laste ned dette dokumentet

Vis alle programvareverktøy

Har du et spørsmål?

Vi er klare til å hjelpe.

Kontakt oss

Abonner på produktoppdateringer

Nyhetsbrev om produkter, løsninger og tjenester, direkte i innboksen.

Takk for at du abonnerer på Omrons eNews. Du vil snart motta en e-post fra oss. Denne e-posten inneholder en link som aktiverer ditt abonnement. Denne metoden brukes på grunn av juridiske årsaker og til å se til at ingen kan misbruke din e-postadresse.

Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:

Download

Produktdokumentasjon

Last ned dataark, håndbøker og brosjyrer.

Bla gjennom nedlastingssenter

Opplæringskurs

Få opplæring fra våre beste ingeniører. Fra nybegynner til avansert nivå.

Vis opplæringskurs